• National Institute Of Language Education And Training
  • ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය
  • தேசிய மொழி கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
தேசிய மொழி கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
தேசிய மொழி கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
தேசிய மொழி கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்

நிகழ்வுகள்

Sign Language Course

செய்திகள்

வழங்கியவர்: ஜயம்பதி பண்டார ஹீன்கெந்த

வழங்கியவர்: பிரசாத் ஆர் ஹேரத்